ยุทธศาสตร์อาเซียน

(1/1)

Porsche:
บนเวทีประชุมผู้นำอาเซียนประจำปีซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ และดำเนินต่อไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม นอกจากหัวข้อสำคัญ 2-3 เรื่องที่ผู้นำ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนจะหารือกันคือ “กฎบัตรอาเซียน” และการลงนามใน “ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558” แล้ว ยังมีประเด็นเฉพาะหน้าที่ได้รับความสนใจเรื่องหนึ่งคือปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮิ งญา ที่ถูกบรรจุไว้ในกรอบการหารือขั้นต้นด้วยhttp://www.dailyworldtoday.com/newsblank.php?news_id=2741

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ